KIRKEKLOKKER I DANMARK - En registrant udarbejdet af Hans Nyholm.

Forside

Vejledning

Kirkeklokker i Danmark, alfabetisk efter kirke/stednavne

Kommentar til oversigten over kirkeklokker i Danmark

KLOKKESTØBERE OG DERES KLOKKER,
kronologisk ordnede

KLOKKESTØBERE,
alfabetisk ordnede

P.S. RUNG-KELLERS KLOKKESTØBER-OVERSIGTER fra 1943

FORORD

 

I årene 1940-42 udarbejdede kirkeministeriets daværende konsulent i orgel- og klokkesager, organist P. S. Rung-Keller, på grundlag af ministeriets udsendte spørgeskemaer en samlet oversigt over »DANSKE SOGNEKIRKERS KLOKKER OG DERES STØBERE«, udgivet 1943 af J. S. Schults A/S.

Rung-Kellers klokkeoversigt blev til under den da herskende krigssituation, hvor man kunne frygte klokkekonfiskationer, og hvor man derfor fandt det ønskeligt at have overblik over hvilke klokker, der var af særlig historisk værdi, for i givet fald at søge at skåne dem.

Oversigten, som omfatter godt 3100 klokker, oplyser hvilke klokkestøbere, der indtil 1940 har virket i eller har leveret klokker til Danmark, og - indordnet under støberens navn - i hvilke kirker man finder disse støberes endnu eksisterende værker.

Indordningen af de enkelte klokker under støbernavnet og ikke under sted- eller kirkenavnet gør det imidlertid vanskeligt i praksis at få den fulde nytte af Rung-Kellers udførlige og grundlæggende klokke- og klokkestøber-oversigt, og da jeg som kirkeministeriets konsulent især måtte føle savnet af en alternativ klokkefortegnelse, udarbejdede jeg i årenes løb og med Rung-Kellers klokkeoversigt som udgangspunkt, suppleret med oplysninger fra de klokkesager, jeg som ministeriets konsulent i årene 1964 til 1981 havde haft til udtalelse, sammenholdt med egne observationer, en klokkefortegnelse, ordnet efter kirkernes navne.

Udarbejdelsen af denne klokkeregistrant blev støttet af Statens humanistiske Forskningsråd og blev udgivet på forlaget SCRIPTOR i 1984, idet Kirke-ministeriet ydede et tilskud til dens trykning. Den har i de forløbne år, efter hvad jeg har erfaret, været flittigt anvendt, men trænger nu til en afløser, dels fordi mange nye oplysninger er fremkommet, dels fordi det giver mulighed for nogle redaktionelle ændringer.

Den hermed foreliggende omarbejdede klokkeregistrant er udarbejdet efter de samme retningslinier som første udgave. Som hos Rung-Keller er medtaget enkelte klokker, tilhørende andre kirkesamfund her i landet eller placeret i profane bygninger. Fra Rung-Kellers oversigt er også overført nogle få klokker, som allerede i 1940 var omstøbt, hvilket i så fald er bemærket i en note. Klokker i klokkespil omtaltes derimod ikke, med mindre de samtidig fungerer som ringeklokker. Om klokkespil i øvrigt henvises til de stadig ajourførte lister i det nordiske klokketidsskrift “Acta Campanologica”.

Grønlandske og færøske klokker findes ikke i registeret;  angående de sidste henvises til den af ingeniør Jørn Jørgensen udarbejdede, i “Acta Campanologica”  marts 1983 optagne og senere supplerede fortegnelse.

- For en fuldstændigheds skyld gengives på siderne 125 til 127  P. S. Rung-Kellers oversigter over danske klokkestøbervirksomheder, som de findes i »DANSKE SOGNEKIRKERS KLOKKER OG DERES STØBERE«.

Som i sin tid ved udarbejdelsen af førsteudgaven har jeg med taknemmlighed modtaget hjælp fra forskellig side. Min efterfølger som kirkeministeriets konsulent i klokkesager, Bendt Gammeltoft-Hansen, har stillet sit arkiv til rådighed (herfra er de fleste af de nye slagtone-angivelser hentet) og har også på anden måde hjulpet denne udgave på vej. De dan­ske klokkeleverandører har velvilligt bidraget med oplysninger om mange nye klokker, og pastor Arne Madsens fine bog om de bornholmske kirkeklokker KALD OG KIM (Bornholms Tidendes Forlag 1986) har forsynet mig med nye detaljer om klippeøens kirkeklokker. Jeg takker for såvel nævnt og unævnt hjælpsomhed!

Ikke mindst takker jeg A. P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL, som har bevilget det nødvendige beløb til trykningen af denne udgave af klokkeregistranten.

Gennem årene har ganske mange danske kirker modtaget klokkegaver, i sin tid fra A.P. Møller personligt, senere fra Fonden. Det drejer sig hovedsagelig om ringeklokker, men også om enkelte klokkespil (Odense domkirke; Randers Sct. Mortens kirke - ikke nævnt i denne registrant; jævnfør ovenfor). I nærværende klokkeregistrant viser en anmærkning*) ud for hver enkelt af disse klokker, hvor omfattende A.P. Møllers og Fondens bidrag har været til velklangen i vore tårne.